නව ගිවිසුම් යුගයේ පසුබිම (NT Backgrounds in Sinhala)